Lustrace – Smluvní podmínky

Pokud chcete, případně pokud to stanovy Vaší firmy vyžadují, můžete se společností Sokordia, s.r.o. uzavřít písemný smluvní vztah.

Níže je smlouva pro službu Lustrace. Pokud máte zájem o smlouvu pro jiné typy lustrací (např. pro exekutorské úřady či speciální nastavení), kontaktujte nás.

Smlouva o poskytování softwarové služby Lustrace

1. Objednatel:
Jméno či název společnosti:
se sídlem/místem podnikání:
zapsán v:
IČ: , DIČ:

dále jen „objednatel“

a

2. Poskytovatel:
obchodní společnost Sokordia, s.r.o. 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle C, vložce číslo 64409 
se sídlem: Antonínská 564/18, 602 00, Brno - Veveří 
IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, bank. účet: 4888311001/5500
jejíž jménem jedná Mgr. Martin Šárfy, jednatel 

dále jen „poskytovatel“  
společně také „smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu o poskytování služby Lustrace CEE a dalších rejstříků.

1. Článek I. - Předmět smlouvy

1.1. Služba definovaná v této smlouvě se týká lustrace osob v Centrální evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR (dále jen CEE) a dalších rejstříků.

1.2. Poskytovatel se zavazuje objednateli pro její využívání poskytnout službu umožňující vzdálený přístup.

2. Článek II. - Specifikace lustrovaných rejstříků

2.1. Služba Lustrace umožňuje zobrazovat informace (lustrovat) z databáze systému Centrální evidence exekucí Exekutorské komory ČR vedené dle vyhlášky č. 329/2008 Sb (dále jen CEE) a dalších rejstříků.

2.2. Pro přístup do CEE Exekutorské komory se používá přístupový účet poskytovatele.

2.3. Služba informuje o exekucích vedených proti zadané množině osob, a to ve dvou variantách dotazu – dotazem na základní přehled (seznam) exekucí nebo dotazem na detail zvolené exekuce.

2.4. Pro základní přehled exekucí osoby objednatel pro každou osobu zadá jméno, příjmení a datum narození nebo IČ osoby.

2.5. Výstupem základní varianty je k jednotlivým osobám uveden počet exekucí a ke každé exekuci její spisová značka, datum zahájení exekuce a identifikátor detailu.

2.6. Při dotazu na detail exekuce je na vstupu uveden identifikátor detailu, výstupem jsou pak podrobnosti o exekuci, zejména penežitou povinnost (částku) exekuce.

2.7. Výstupem dotazu je také PDF výpis potvrzující lustraci v CEE EK.

2.8. Služba Lustrace umožní objednateli dále zobrazovat informace z následujících rejstříků:

 • Centrálny register exekucií – Centrálny register exekúcií SR
 • Adresa dlužníka – Pro osobu zadanou jménem a příjmením dohledá možné adresy pobytu
 • Bydlení – Ověření, oprava a zjištění charakteru zadané adresy
 • Doklady - neplatné doklady –
 • Facebook.com –
 • ISIR – Insolvenční registr a EvÚ - evidence úpadců
 • Jednání – databáze soudních sporů právnických osob
 • Obchodní rejstřík – Výpis z Obchodního rejstříku, ARES, RŽP, DPH
 • Osoba ČÚZK – Zjištění, zda osoba má nemovitost
 • RUIAN – Ověření a oprava adresy
 • Živnostenský rejstřík –
 • Řízení – Katastrální řízení
 • Obchodný vestník SR – Konkruzy a likvidácie fyzických a právnických osôb
 • Veřejný dlužník – vyhledávání v různých zveřejněných seznamech dlužníků
 • Vozidla - dohledání vozidel EXCRV –
2.9. Specifikace rejstříků, jejich vstupní a výstupní parametry jsou uvedeny na stránkách http://ispis.cz/lustrace/popis

3. Článek III. - Vzdálený přístup ke službě

3.1. Službu je možno využívat vzdáleně pomocí webové služby https://ispis.cz/lustrace, pomocí přístupových údajů předaných objednateli s podpisem smlouvy.

3.2. Služba umožňuje provádět jednotlivé nebo hromadné lustrace přes webový formulář nebo přistupovat pomocí aplikačního rozhraní.

3.3. U hromadných lustrací je objednatel povinen vkládat tabulku ve formát MS Excel obsahující sloupce: RefNo, Jmeno, Prijmeni, Narozen, IC, Nazev, případně další dle technické specifikace jednotlivých rejstříků.

3.4. Technické informace pro využívání aplikačního rozhraní jsou uvedeny v technické příručce na stránkách poskytovatele.

4. Článek VI. – Odměna

4.1. Cena za dotaz se sjednává:

 • u rejstříku Centrální evidence exekucí na 25 Kč bez DPH za dotaz, 15 Kč,- za každý další dotaz nad 8000 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku Centrálny register exekucií na € 1 bez DPH za dotaz, € 0,40,- za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku Adresa dlužníka na 1,50 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Bydlení na 5 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Doklady - neplatné doklady na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Facebook.com na € 0,08 bez DPH za dotaz, € 0,04,- za každý další dotaz nad 1000 dotazů v kalendářním roce
 • u rejstříku ISIR na 1 Kč bez DPH za dotaz, 0,50 Kč za každý další dotaz nad 500 dotazů v kalendářním měsíci
 • u rejstříku Jednání na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Obchodní rejstřík na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Osoba ČÚZK na 3 Kč bez DPH za dotaz, 2 Kč za každý další dotaz nad 800 dotazů v kalendářním měsíci
 • u rejstříku RUIAN na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Živnostenský rejstřík na 1 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Řízení na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Obchodný vestník SR na € 0,05 bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Veřejný dlužník na 3 Kč bez DPH za dotaz
 • u rejstříku Vozidla - dohledání vozidel EXCRV na 1 Kč bez DPH za dotaz

4.2. Cena je splatná formou záloh před vlastním užíváním služby na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy, s variabilním symbolem identickým s identifikačním číslem (IČ) objednatele, přičemž výši a periodu placení záloh volí objednatel dle svých potřeb.

4.3. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den připsání částky na náš účet.

4.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout plnit povinnosti ze smlouvy vyplývající, pokud není objednatelem zaplacena záloha v odpovídající výši.

5. Článek V. - Zprovoznění služby, odpovědnost za vady

5.1. Objednatel prohlašuje, že je s funkcionalitou služby seznámen a že službu přebírá ve zprovozněném stavu.

5.2. Zákazník má právo na vrácení uhrazené ceny služby, pokud dojde při zpracování požadavku k chybě a nedojde k zobrazení výsledku lustrace.

5.3. Objedatel se s Poskytovatelem dohodli tak, že povinnost k náhradě újmy, kterou by Poskytovatel způsobil Objednateli porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, omezují částkou 50.000,- Kč. Toto omezení se netýká újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

6. Článek VI. - Závěrečná ustanovení

6.1. Účinnost této smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 20. duben 2018.

________________________________________________ ________________________________________________
Sokordia, s.r.o., za kterou jedná jednatel
Mgr. Martin Šárfy
Smlouvu přes schránku zkopírujte do MS Word, 2x vytiskněte a podepsanou zašlete na adresu sídla uvedém ve smlouvě. Obratem Vám bude jedna kopie vrácena zpět. Případně, pokud máte el. certifikát, můžete nám poslat smlouvu elektronicky podepsnaou na email info@sokordia.cz, vrátíme Vám ji rovněž elektronicky podepsanou.

K uzavření smlouvy však dochází už faktickým používáním služby! Společnost Sokordia, s.r.o. se tímto zavazuje plnit smlouvní podmínky i bez písemného podpisu smlouvy.

© 2009-2018. Sokordia, s.r.o., Antonínská 564/18, 60200 Brno, IČ: 29190088, DIČ: CZ29190088, info@sokordia.com, www.sokordia.com